Pour utiliser ce site, vous devez avoir au moins 18 ans
Om deze site te gebruiken, moet u minstens 18 jaar oud zijn
To use this site, you must be at least 18 years old

Je confirme avoir au moins 18 ans
Ik bevestig dat ik ten minste 18 jaar oud ben
I confirm that I am at least 18 years old

BESCHERMING VAN HET PRIVELEVEN
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI


1.PRIVACYBELEID VAN GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI
Onderhavig privacybeleid verzekert aan de gebruikers en aan elke andere persoon
met uitzondering van rechtspersonen (hierna: de “Gebruikers”) die gebruik wensen
te maken van de diensten en/of producten (hierna: de “Product(en)” en de
“Dienst(en)”), aangeboden door de naamloze vennootschap “GRANDES
DISTILLERIES DE CHARLEROI”, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd
te 6040 JUMET, Rue des Verreries 44A (hierna: “GRANDES DISTILLERIES DE
CHARLEROI”), dat hun persoonlijke gegevens (hierna: de “Gegevens”) worden
verzameld en verwerkt in overeenstemming met de in België van kracht zijnde
wetgeving en meer bepaald de Algemene Verordening Gegevensbescherming
2016/679 (hierna de “Wet”).

 

2. INFORMATIE MET BETREKKING TOT DE VENNOOTSCHAP
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI
De website www.gdc.be (hierna de “Website”) wordt beheerd door de naamloze
vennootschap “GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI”, waarvan de
maatschappelijke zetel is gelegen te 6040 CHARLEROI, BELGIË, rue des Verreries
44A, en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer
0401.635.131.
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI is verantwoordelijk voor de verwerking
van de Gegevens die haar worden meegedeeld. De Heer Daniel Vendramin reedt
op als vertegenwoordiger van de gegevensbescherming.

 

3.GEGEVENS: VERZAMELING EN VERWERKING
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI verklaart en verzekert aan de
Gebruikers dat hun Gegevens op een eerlijke en legitieme wijze worden verzameld.
De Gegevens die door GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI worden
verzameld, ongeacht het gebruikte medium en met inbegrip van mobiele apparaten,
zijn noodzakelijk voor het verlenen van een Dienst en/of het leveren van een
Product, zoals de gegevens met betrekking tot:
•de nieuwsbrief;
•de contactsrubriek;
•elk verzoek met betrekking tot de diensten aangeboden door GRANDES
DISTILLERIES DE CHARLEROI dat verband houdt met haar activiteiten
als producent, bottelaar, verdeler en importeur;
•de bestelling van de Producten verkocht door GRANDES
DISTILLERIES DE CHARLEROI;
De verzamelde persoonlijke Gegevens met betrekking tot de Producten en Diensten
zijn, zonder dat deze lijst als beperkend kan worden beschouwd, de naam, de
voornaam, het postadres, het e-mailadres, het telefoonnummer, en het faxnummer,
die door de Gebruikers werden meegedeeld aan GRANDES DISTILLERIES DE
CHARLEROI. De noodzakelijke Gegevens in de contactformulieren worden
aangeduid door een asterisk (*). Alle andere informatie die door een Gebruiker
wordt verstrekt, vormt bijkomende informatie die hij vrijwillig meedeelt aan
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI.
De door GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI verzamelde Gegevens stellen
haar in staat:
•de Gebruikers toegang te verlenen tot de Diensten en Producten
aangeboden op de Website;
•de Gebruikers te contacteren (via nieuwsbrief, wijzigingen van de
algemene voorwaarden, het privacybeleid, antwoord op verzoeken van
Gebruikers, enz.);
•de Gebruikers te factureren;
•haar activiteiten verder uit te breiden dankzij een analyse van de
informatie (bijvoorbeeld, aan de hand van statistieken) teneinde
Gebruikers beter van dienst te kunnen zijn;
•vrijwillig verzonden curriculum vitae te behandelen
De Gegevens kunnen worden gebruikt voor doeleinden van direct marketing. In dit
geval, kunnen Gebruikers zich verzetten tegen de verwerking van hun Gegevens
overeenkomstig artikel 4.
De Gegevens worden niet meegedeeld aan derden dan indien zij via een
overeenkomst of een commerciële relatie zijn verbonden met GRANDES
DISTILLERIES DE CHARLEROI, en dit enkel binnen de grenzen van hetgeen in de
overeenkomst is voorzien of hetgeen noodzakelijk is voor de commerciële relatie.
Indien de Gegevens worden meegedeeld aan handelspartners en/of
onderaannemers, zorgt GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI ervoor dat haar
tussenpersonen alle bepalingen van dit privacybeleid respecteren.
De Gegevens kunnen ook worden meegedeeld aan een gerechtelijke of
administratieve overheid indien dergelijke mededeling vereist is, en binnen de
grenzen van hetgeen noodzakelijk is om aan het verzoek van de desbetreffende
overheid te kunnen beantwoorden.
De Gegevens zullen worden bijgewerkt op verzoek van Gebruikers. Vanaf ontvangst
van de Gegevens, verbindt GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI zich ertoe
de bewaarde gegevens te actualiseren, zodat ze correct en actueel blijven.
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI zal de Gegevens bijhouden voor een
duur die niet langer zal zijn dan noodzakelijk is met het oog op de onder huidig
punt 3 beschreven doeleinden. De Gegevens zullen beschikbaar zijn voor
Gebruikers op eerste verzoek.
Door het meedelen van de Gegevens aan GRANDES DISTILLERIES DE
CHARLEROI erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van en zijn/haar
akkoord te hebben verleend met betrekking tot het privacybeleid. Het verzamelen en
verwerken van Gegevens is met name noodzakelijk voor het verlenen van diensten
en het leveren van goederen, zoals voorzien onder huidig punt 3 overeenkomstig de
contractuele voorwaarden met GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI.
De website www.gdc.be gebruikt cookies om het navigeren te verbeteren en te
vergemakkelijken. Deze cookies laten toe bepaalde gegevens te registreren, zoals
de taalkeuze, weergave van het bericht dat gebruik wordt gemaakt van cookies, de
sessie, de verbindingsgegevens, het winkelmandje en de inhoud ervan, alsmede

Google Analytics-gegevens om het aantal websitebezoeken bij te houden. Ze laten
eveneens toe aan de Gebruiker informatie of boodschappen te bezorgen die
hem/haar kunnen interesseren. Het gebruik van cookies kan beïnvloed worden door
uw browser te configureren, naargelang van de beschikbare opties van de gebruikte
browser.

 

4.RECHTEN VAN DE GEBRUIKERS
De Gebruikers genieten de in dit artikel bepaalde rechten opdat zij controle kunnen
uitoefenen over hun Gegevens.
De Gebruikers kunnen aan GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI vragen om
toelichting te geven bij de bijgehouden Gegevens, bij het doel ervan en bij de
verwerking ervan. Meer bepaald beschikken de Gebruikers over de volgende
rechten:
•het recht om een kopie te ontvangen van de verzamelde en verwerkte
Gegevens;
•het recht om de Gegevens te verwijderen of te corrigeren;
•het recht om de verwerking ervan stop te zetten of te beperken;
•het recht op overdraagbaarheid van de Gegevens.
Zodra de vraag van de Gebruiker is ontvangen, verbindt GRANDES DISTILLERIES
DE CHARLEROI zich ertoe om hier zo snel mogelijk aan te voldoen. Indien de
Gebruiker een verzoek betreffende de bovengenoemde rechten stelt, zal GRANDES

DISTILLERIES DE CHARLEROI het verzoek beantwoorden binnen een termijn van
1 maand te rekenen vanaf het ontvangst ervan.

 

5.VEILIGHEIDSMAATREGELEN
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI verbindt zich ertoe de veiligheid van de
verzamelde Gegevens te garanderen, door er met name voor te zorgen dat het
aantal personen die toegang hebben tot die Gegevens wordt beperkt tot hetgeen
door GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI noodzakelijk wordt geacht om de
beoogde doeleinden te bereiken. GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI
verbindt zich er ook toe de veiligheidsmaatregelen te treffen die zij nodig acht om de
strijd aan te binden met eventuele inmengingen van derden of van ongewenste
personen. GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI kan niet verantwoordelijk
worden gesteld voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit enige tekortkoming of
nalatigheid in hoofde van de Gebruiker. Indien de Gegevens worden meegedeeld
aan de handelspartners en/of onderaannemers, verbindt GRANDES DISTILLERIES
DE CHARLEROI zich ertoe dat deze tussenpersonen de nodige maatregelen
nemen teneinde de veiligheid van de Gegevens te verzekeren.

 

6.WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING
GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI heeft het recht om het Privacybeleid
éénzijdig en op elk moment te wijzigen. Het gewijzigde Privacybeleid zal worden
meegedeeld aan de Gebruikers. De Gebruikers kunnen zich hiertegen verzetten
aan de hand van de in artikel 4 bepaalde rechten. Het Privacybeleid werd voor het
laatst gewijzigd op 24 augustus 2018.

 

7.CONTACTGEGEVENS GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI
Voor verdere informatie kan u GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI steeds
contacteren aan de hand van de volgende gegevens:
• Per telefoon, op het nummer: +32 71 28 11 70
• Per e-mail, op het volgende e-mailadres: info@gdc.be
• Per post, op het adres van de exploitatiezetel: Rue des Verreries, 44a, B-
6040 Jumet
U kan GRANDES DISTILLERIES DE CHARLEROI contacteren voor elke
uitoefening van de rechten vermeld in punt 4 per e-mail op het volgende e-
mailadres: info@gdc.be
 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Les Grandes Distilleries de Charleroi nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten